vrijdag 12 juni 2009

Het werken met een jaarplanning

Taal in beeld is een compacte methode. De belangrijkste reden dat scholen kiezen voor zo'n methode is dat ze af willen van de steeds meer uitdijende pakketten, dikke en moeilijk te doorgronden handleidingen en de trend naar steeds meer leerstof. Ze kiezen er eigenlijk voor om terug te gaan naar de basis: alle belangrijke leerstof (met als referentiepunt uiteraard de kerndoelen) op een kwalitatief goede manier aanbieden in een haalbare tijdsplanning en gekoppeld aan een hanteerbare klassenorganisatie. Dat is precies wat Taal in beeld wil bieden en de zeer snel groeiende groep gebruikers geeft aan dit ook is gelukt.

Het compacte jaarprogramma van Taal in beeld en Spelling in beeld gaat uit van 32 schoolweken, verdeeld in 8 blokken. Ieder blok duurt 4 weken. De eerste 3 weken wordt de basisstof aangeboden. Aan het begin van de vierde week wordt er getoetst en op basis van de prestaties gaan kinderen of verder met herhalingstaken of met de plustaken.

Ieder schooljaar blijven er nog een aantal roostervrije weken over. Deze kunnen gebruikt worden om vertraging op te vangen, eigen projecten in te passen of extra te herhalen als dat nodig is. Het gevolg is dat er geen sprake is van een onaangename leerstofdruk en dat de leerkracht zich geen zorgen hoeft te maken over het 'uit krijgen' van de methode.

Toch is het ook bij een compacte methode belangrijk te werken volgens een jaarplanning. Dit voorkomt dat aan het eind van het schooljaar onverwachts nog geconcludeerd moet worden dat het schooljaar toch wat korter is dan aanvankelijk leek en er belangrijke leerstof niet aan de orde is gekomen.
Verder zorgt een goede planning ook voor een evenwichtige verdeling van de leerstof over het leerjaar, waardoor de leertijd die kinderen nodig hebben om de doelen te bereiken ook daadwerkelijk beschikbaar is.
Ook is het werken vanuit een goede planning prettig voor de taakbelasting van de leerkracht. In alle rust en in een constant en haalbaar tempo kan naar de gestelde doelen toegewerkt worden. Dit is altijd beter dan hollen en stilstaan.

Maar er is nog een andere belangrijke reden om te werken volgens een jaarplanning. Bij het maken van Taal in beeld en Spelling in beeld is goed gekeken naar dat wat gevraagd wordt op verschillende afnamemomenten van methode-onafhankelijke toetsen, zoals de Leerling- en onderwijsvolgsysteem-toetsen van het Cito. Zoveel mogelijk loopt dit synchroon. Dit betekent niet dat alles tot op de week gepland moet zijn, maar een uitloop van een groot aantal weken kan er wel toe leiden dat er zaken getoetst worden die de leerlingen normaal gesproken al zouden beheersen, maar die nu nog aangeboden moeten worden. Dit kan een vertekend beeld opleveren in de betreffende toetsen en daarmee ook op de rapporten.

Dit zijn de redenen waarom de makers van Taal in beeld, voorafgaande aan ieder nieuw schooljaar, jaarplanningen maken op maat van iedere vakantieregio. U kunt de jaarplanning voor uw regio downloaden.

Jos Cöp

Geen opmerkingen:

Een reactie posten